top of page

<

<

בחירת מידה מתאימה למחסן גינה

. לפני קביעת השטח הנדרש למחסן יש למדוד את הרוחב והעומק של איזור ההתקנה

מידות החוץ חשובות לקביעת התאמת הגודל של המחסן בזמן שמידות הפנים מציינות את שטח האחסון

והחלוקה העיקרית היא בדרך כלל לפי הרוחב הכללי ומפתח הדלת, עומק המחסן משתנה בהתאם לדגם וסוג המחסן.

  :הטבלה הבאה מפרטת את סוגי המחסנים ואת אפשרויות השימוש האופיניים

גודל מחסן גינה

חשוב לדעת

 חשוב להשאיר מקום גם לדלתות המחסן גינה *

 המחסן גינה צריך להיבנות על משטח מיושר *

bottom of page